Utwórz konto

Klauzula informacyjna

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

2.      Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych;

4.      Podanie danych jest  dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia;

5.      Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);

6.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat;

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu;

8.      Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane  nie będą poddawane profilowaniu;

9.      Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula zgody

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych i statystycznych, zgodnie z  Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 z późn. zm.).

 

 

 

 

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.